+30 2810 396700

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Βάσει του νόμου (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α /άρθρο 47), τα δικαιώματα του ασθενή είναι τα εξής:

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενή με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
 5. Το συμφέρον του ασθενή είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούνή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνηθών ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή στην διαδικασία της θεραπείας του ασθενή προϋποθέτει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της Κλινικής.
 2. Να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στην Κλινική και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 3. Να προσκομίσει εξετάσεις που τυχόν έχει κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο με το ιστορικό του.
 4. Να δείχνει κατανόηση και να είναι ήρεμος κατά τις επαφές του με το προσωπικό, όπως επίσης και να σέβεται τους άλλους ασθενείς.
 5. Να μην απομακρύνεται από τους θαλάμους άνευ αδείας.
 6. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη από ηρεμία και ησυχία.
 7. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι επισκέπτες οφείλουν να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων και να μη διατηρούν τρόφιμα και άνθη στους χώρους νοσηλείας.
 8. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι σύντομη και όχι πολυπληθής (απαγορεύονται παιδιά κάτω των 12 ετών).
 9. Ο ασθενής να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του που αφορούν το κόστος νοσηλείας του, προσκομίζοντας στοιχεία του ασφαλιστικού του φορέα ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του ζητηθεί από το Γραφείο Κίνησης και το Λογιστήριο Ασθενών.
 10. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
 11. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Κλινικής.
 12. Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς μπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους των Τμημάτων, καθώς και στο Γραφείο Ποιότητας της Κλινικής.